Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

1.1         In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

Devolt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Strijkviertel 48, 3454PN te De Meern, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 89025008.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Devolt een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen.

Partijen: Devolt en de Klant gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Devolt zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten en/of het verrichten van Installatiewerkzaamheden.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Devolt en een Consumentwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Devolt en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals, maar niet beperkt tot, een Overeenkomst met een Consument die uitsluitend middels de webwinkel van Devolt of naar aanleiding van een op de website van Devolt doorlopen dakscan/dakcheck wordt gesloten. Aangesloten wordt bij de definitie zoals opgenomen in artikel 6:230g lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek.

Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Devolt te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en toebehoren.

Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Devolt uit te voeren installatiewerkzaamheden, waaronder – maar niet beperkt tot – de installatie van de Producten.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 | Algemeen

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk aanbod van Devolt en alle andere eventuele contacten(waaronder adviesgesprekken) en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ongeacht of deze (rechts)handelingen leiden tot een Overeenkomst.

2.2        De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4       Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Devolt vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen

2.5       Devolt is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Devolt de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullende dag na kennisgeving in werking treden. Indien de Klant een Consument is ende wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Klant de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 3 | Totstandkomingen inhoud/omvang van Overeenkomsten

3.1        Elk aanbod van Devolt (waaronder het aanbod in de webwinkel en offertes) is vrijblijvend, ook in het geval als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Dat betekent dat Devolt haar aanbod onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant nog kan herroepen.

3.2       De Klant kan geen rechten ontlenen aaneen aanbod van Devolt dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aaneen aanbod van Devolt dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.3       Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, tot stand op het moment dat het aanbod van Devolt door de Klant op de daartoe door Devolt aangewezen wijze is aanvaard.

3.4       De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. Devolt is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven.

3.5       Eventuele overeengekomen uitvoerings-en/of (op)leveringstermijnen zijn indicatief en zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijnen.

3.6       Devolt gaat ervan uit dat de Klant die een Overeenkomst aangaat voor zowel het leveren van Producten als het verrichten van Installatiewerkzaamheden, eigenaar is van het pand waar de Producten dienen te worden geïnstalleerd. Blijkt achteraf dat dat niet het geval is, dan is Devolt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de eigenaar van het panduitdrukkelijk en Schriftelijk instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst in een dergelijk geval door Devolt worden ontbonden, dan is de Klantaansprakelijk voor de schade die Devolt als gevolg van de ontbinding.

3.7        Door acceptatie van de offerte geeft de klant toestemming om foto’s van de geplaatste Producten te nemen en op de website van Devolt te plaatsen voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 4 | Recht van ontbinding bij Overeenkomst op Afstand

4.1        Behoudens het bepaalde in het overige leden van artikel 4 van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel4.2 van deze algemene voorwaarden, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken na de dag:

a.       bij een Overeenkomst tot levering van losse Producten zonder het verrichten van Installatiewerkzaamheden: van ontvangst van de Producten (bij een bestelling waarbij meerdere Producten zijn besteld die afzonderlijk worden geleverd of bij Producten die uit verschillende zendingen of onderdelen bestaan: van ontvangst van het laatste Product respectievelijk van ontvangst van de laatste zending of laatste onderdeel);

b.       bij een Overeenkomt tot levering van Producten en diensten als Installatiewerkzaamheden: ontvangst van de Producten.

4.2       De Consument komt het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden niet toe in de gevallen genoemd in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende twee relevante gevallen:

a.       in geval van de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; en

b.       na afronding van de Installatiewerkzaamheden, mits:

o  de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

o  de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Devolt de Overeenkomst op Afstand is nagekomen.

4.3       De Consument die gebruik wenst te maken van het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, dient Devolt via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte testellen van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden. De Consument kan dit per e-mail info@devolt.nl doen of doorgebruikmaking van het door Devolt aangeboden modelformulier voor herroeping. Zo spoedig mogelijk nadat Devolt in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal Devolt de ontbinding per e-mail bevestigen.

4.4       Als de Consument de Overeenkomst op Afstand ontbindt ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, ontvangt de Consument de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Devolt geboden goedkoopste standaard levering), minus de eventuele waardeverminderingen de eventuele kosten als bedoeld in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand terug, mits de Producten door Devolt zijn terugontvangen dan wel door de Consument is aangetoond dat de Productendaadwerkelijk retour zijn gezonden. De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

4.5       Indien de Producten reeds aan de Consument zijn geleverd voordat de bedenktijd als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden is verstreken, dient de Consument gedurende die bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de terug te zenden Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Consument is aansprakelijk voorwaardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge het voorgaande. Devolt is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling welke terugbetaald dient te worden aan de Consument als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand.

4.6       Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt en de Producten reeds aan de Consument zijn geleverd, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Devolt terug te zenden of te overhandigen. Terugzending van de Producten dient onverwijld, doch niet later dan 14 (veertien) dagenplaats te vinden nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand heeft ontbonden. De kosten van terugzending van de Producten komen voor rekening van de Consument. Terugzending dient te geschieden op de uitdrukkelijk door Devolt aangegeven wijze, tenzij de Producten met de gewone pakketpost aan de Consumentzijn geleverd, in welk geval de Consument voor terug levering op overeenkomstige wijze mag kiezen.

4.7        Het verrichten van Installatiewerkzaamheden binnen de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Als de Consument naderhand de Overeenkomst op Afstand ontbindt op grond van artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden, dan is de Consument aan Devolt een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is nagekomen tot op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Devolt moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is uitgevoerd.

 

Artikel 5 | Betaling en(verzend)kosten

5.1        Alle door Devolt vermelde prijzen en bedragen zijn inclusief (0%) btw, tenzij anders vermeld.

5.2       Indien van toepassing vermeldt het aanbod van Devolt naast de prijs ook de verzendkosten die aan de Klant worden doorberekend.

5.3       Betalingen dienen verricht te worden op de door Devolt aangegeven wijze en binnen de door Devolt vermelde(betalings)termijnen (op bijvoorbeeld facturen).

5.4       Devolt heeft het recht om alle kostprijsverhogende factoren, waaronder onder meer kan worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven van materialen, loonkosten, belasting en transportkosten, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod door Devolt respectievelijke na de totstandkoming van de Overeenkomst, aan de Klant door te berekenen. Devolt zal de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In geval de Overeenkomst is aangegaan met een Consument, geldt dat de Consument demogelijkheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Devolt uitdrukkelijk Schriftelijk aangeeft niet meer te willen leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Deze bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

5.5       Devolt heeft het recht om van de Klant een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen van het door de Klanttotaal verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst. In geval van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs kan worden verplicht.

 

Artikel 6 | Algemene verplichtingen van de Klant

6.1        De Klant is gehouden om alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is, tijdig met Devolt te delen. De Klant staat in voor de juistheid van alle door de Klant aan Devolt verstrekte informatie. Devolt is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Devolt is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

6.2       De klant is vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of de draagkracht van de(dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele uitvoering van Installatiewerkzaamheden. De klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die Devolt eventueel lijdt als gevolg van gebreken in of onvoldoende draagkracht van de (dak)constructie.

6.3       De klant is gehouden alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen aan Devolt en alle redelijke maatregelen te nemen om de uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen.

6.4       De klant dient Devolt zo spoedig mogelijk in te lichten over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 7 | Uitvoering van Installatiewerkzaamheden

7.1         De Klant is jegens Devolt verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn ten behoeve van een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Onverminderd het voorgaande dient de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

a.       de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden afdoende en veilig bereikbaar is voor het personeel van Devolt;

b.       de Klant beschikt over een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk, die sterk genoeg is om (via de omvormer) aangesloten te worden op de Producten;

c.       de staat van het dak, de dakpannen en dakconstructie geschikt zijn voor het verrichten van Installatiewerkzaamheden, in een goede conditie verkeren en geen gebreken vertonen op de dag van de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden;

d.       de Klant beschikt over minimaal 15 (vijftien)reserve dakpannen die door het personeel van Devolt op het dak geïnstalleerd kunnen worden indien ‘oude’ dakpannen bij het uitvoeren van de Installatiewerkzaamheden beschadigen;

e.       de door anderen uit te voeren(voorbereidende) werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en op tijd worden uitgevoerd dat de Installatiewerkzaamheden niet worden vertraagd;

f.        er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de het personeel van Devolt;

g.       het personeel van Devolt op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden kosteloze toegang hebben tot benodigde faciliteiten, zoals elektriciteit, water en sanitaire voorzieningen;

h.       alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;

i.         er geen asbest aanwezig is op de plaats waarde Installatiewerkzaamheden verricht dienen te worden;

j.         indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant; en

k.       alle benodigde toestemmingen of goedkeuringen (waaronder, maar niet beperkt tot, toestemming van de vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende) voor de Installatiewerkzaamheden uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden zijn verkregen.

7.2        Indien de Klant naar het oordeel van Devolt niet voldoende zorg heeft gedragen voor de vereisten genoemd in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden of als de veiligheid van de door Devolt tewerkgestelde personen in het geding komt bij de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden, is Devolt gerechtigd om de Installatiewerkzaamheden afte breken. Bij het afbreken van de Installatiewerkzaamheden zal er een nieuweafspraak worden ingepland voor het alsnog uitvoeren van de Installatiewerkzaamheden, waarbij de Klant – indien de staking het gevolg is van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid – aansprakelijk gehouden kan worden voor de extra kosten die Devolt als gevolg daarvan dient te maken. Mocht echter blijken dat de Installatiewerkzaamheden niet meer voortgezet kunnen worden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, dan behoudt Devolt zich het recht voor om de overeenkomst te Ontbinden en de kosten die Devolt tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen (waarbij deze kosten verrekend kunnen worden met een eventuele aanbetaling van de Klant).

 

Artikel 8 | Opleveringen gebreken

8.1        Dit artikel 8 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op Overeenkomsten in het kader waarvan Devolt zowel Producten levert als Installatiewerkzaamheden verricht.

8.2       Bij de oplevering van de Installatiewerkzaamheden dient de Klant terstond na te gaan of de Productendeugdelijk zijn/aan de Overeenkomst beantwoorden en of de Installatiewerkzaamhedendeugdelijk zijn uitgevoerd, althans of het werk en de Producten vrij zijn van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Eventuele zichtbare of anderszins kenbare gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld. Kleine gebreken en opleveringspunten staan niet aan oplevering in de weg.

8.3       Na oplevering van de Installatiewerkzaamheden is het werk voor risico van de Klant. Devolt is na oplevering ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken aan het werk en aan de Producten die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

8.4       Klachten over gebreken die redelijkerwijs niet-zichtbaar of niet kenbaar waren ten tijde van de oplevering, dient de Klant – op straffe van verval van rechten – binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking of na het moment waarop de Klant redelijkerwijs op de hoogte kan kunnen zijn van het gebrek Schriftelijk mede te delen aan Devolt.

8.5       In afwijking van het bepaalde in artikel 8.4van deze algemene voorwaarden, geldt in geval van eenconsumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 sub a van het BurgerlijkWetboek waarbij de Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door Devolt worden geïnstalleerd, dat de Consument – op straffe van verval van rechten – binnen 2 (twee) maanden na ontdekking van een gebrek aan de Producten Schriftelijk mededeling dient te doen aan Devolt.

8.6       De in artikel 8.4 en 8.5 van deze algemene voorwaarden genoemde termijnen gelden als vervaltermijnen. Als de Klant/Consument derhalve niet op tijd klaagt, kan de Klacht niet leiden tot enige verplichting voor Devolt.

8.7        Als de Klant klaagt ten aanzien van gebreken die door de Klant bij de oplevering uitdrukkelijk zijn erkend, bijvoorbeeld door middel van een door de klant ondertekende opleveringsverklaring, kan de Klacht eveneens niet leiden tot enige verplichting voor Devolt.

 

Artikel 9 | Onderzoek en klachten losse Producten

9.1        Dit artikel 9 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst aansluitend door of namens Devolt worden geïnstalleerd.

9.2       Bij levering van de Producten dient de Klant direct te onderzoeken of de aard en hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Mocht dat naar het oordeel van de Klant niet het geval zijn, dan dient de klant Devolt hier onmiddellijk Schriftelijk van op de hoogte te stellen en de Producten niet in ontvangst te nemen, tenzij er schriftelijk een voorbehoud is gemaakt bij de in ontvangst name.

9.3       Klachten over gebreken die redelijkerwijs niet-zichtbaar waren ten tijde van de levering, dient de Klant – op straffe van verval van rechten – binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking of na het moment waarop de Klant redelijkerwijs op de hoogte kan kunnen zijn van het gebrek Schriftelijk mede te delen aan Devolt.

9.4       In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3van deze algemene voorwaarden, geldt voor een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek, dat de Consument – op straffe van verval van rechten – binnen 2 (twee) maanden na ontdekking van het gebrek aan de Producten Schriftelijk mededeling dient te doen aan Devolt.

9.5       De in artikel 9.3 en 9.4 van deze algemene voorwaarden genoemde termijnen gelden als vervaltermijnen. Als de Klant/Consument derhalve niet tijdig klaagt, dan kan de klacht niet leiden tot enige verplichting voor Devolt.

Artikel 10 | Garantie

10.1      Devolt zal de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst informeren over eventuele door de fabrikant of importeur verstrekte garanties.

10.2     Voor behoud van garanties mogen onderhouden reparaties uitsluitend in opdracht van/door Devolt verricht worden.

 

Artikel 11 | Overmacht

11.1        Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, heeft Devolt het recht om bij overmacht tegenover de Klant de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomstgeheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Devolt tot enige vergoeding van schade is gehouden. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke omstandigheid buitende wil van de installateur die de nakoming van de Overeenkomst verhindert of ernstig bemoeilijkt, waaronder mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, verzet, staking, rampen, pandemieën, arbeidsongeschiktheid van personeel, bedrijfsstoornissen, transportbelemmeringen, overmacht van toeleveranciers, defecten aan machines of installaties, energiebevoorrading, weersomstandigheden of andere natuurrampen, overheidsmaatregelen of enig andere reden waarvoor de installateur niet verantwoordelijk is.

11.2       Bij overmacht zal de nakoming van de Overeenkomst plaatsvinden zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien de overmachtssituatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan 3 (drie) maanden aanhoudt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen.

11.3      In het geval dat Devolt al een deel van haar verplichtingen heeft vervuld of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan vervullen bij het ontstaan van de overmachtssituatie, is Devolt bevoegd om het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren, alsof het om een aparte overeenkomst gaat.

 

Artikel 12 | Opschorting, verrekening en ontbinding

12.1       Devolt heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, in gebreke blijft of vermoedelijk zal verzuimen. In dit geval heeft Devolt het recht om, naast opschorting, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.2      Aan de Klant komt geen recht van opschorting en verrekening toe, tenzij de klant een Consument is.  

12.3      Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend, ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend of enig beslag op de goederen van de Klant is gelegd, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar en heeft Devolt het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

12.4     Indien Devolt de Overeenkomst heeft ontbonden, is zij gerechtigd om de werkzaamheden te staken en zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

12.5      De klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade in verband met het door Devolt uitgeoefende rechtop opschorting of ontbinding.

12.6     Indien de klant ingevolge artikel 6:265van het Burgerlijk Wetboek het recht op ontbinding heeft, beperkt dit recht zich tot het deel van de Overeenkomst waarop het verzuim van toepassing is. De Klant kan in geval van ontbinding geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding. De klant is daarentegen wel verplicht de schade die Devolt ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden.

 

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

13.1      Devolt is uitsluitend aansprakelijk voordirecte schade ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Devolt in de nakoming van de Overeenkomst. Voorbeelden van directe schade zijn: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte redelijke kosten om de fout te herstellen en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

13.2      Iedere aansprakelijkheid van Devolt is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Devolt in het desbetreffende geval. Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Devolt beperkt tot maximaal het deel van het factuurbedrag van de door Devolt geleverde diensten(Installatiewerkzaamheden) en/of Producten waarvoor Devolt aansprakelijk is.  

13.3     Devolt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie, geleden verlies, gederfde winst, immateriële schade en schade door opbrengstverlies van de Producten.

13.4     Devolt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt als gevolg van onjuist verstrekte informatie en/of gegevens door de Klant, door de Klant verzochte werkwijze of gegeven instructies en iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

13.5     Devolt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de opbrengsten, dan wel de besparingen door de Producten lager uitvallen dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst verwacht werd.

13.6     Devolt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet verkrijgen van een financiering door de Klant. Het laten verrichten van Installatiewerkzaamheden ten aanzien van de Producten voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de Klant.

13.7      Mocht Devolt ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Devolt te allen tijde het recht deze schade eerst zelf te herstellen/vervangen alvorens Devolt over dient te gaan tot vergoeding van enige schade. De Klant dient Devolt hiertoe in de gelegenheid te stellen door middel van een Schriftelijke ingebrekestelling waarin Devolt een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden.

13.8     De beperkingen van aansprakelijkheid die opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Devolt.

 

Artikel 14 | Verjaring

14.1      Eventuele rechtsvorderingen tegen Devolt verjaren 1 (een) jaar na het opeisbaar worden van de betreffende vordering.

14.2     In geval van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek, verjaren rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak (de Producten) niet aan de Overeenkomst beantwoordt, doorverloop van 2 (twee) jaren na de door de Klant overeenkomstig artikel 7.5 en 8.4 van de algemene voorwaarden gedane Schriftelijk mededeling aan Devolt.

Artikel 15 | Vrijwaring

15.1      De Klant vrijwaart Devolt van alle aanspraken van derden (waaronder de eigenaar van het pand) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Devolt toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Devolt in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 16 | Eigendomsvoorbehoud

16.1      Alle door Devolt geleverde en/of geïnstalleerde Producten blijven eigendom van Devolt totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant is gehouden om er zorg voor te dragen dat voor derden (waaronder – maar niet beperkt tot – potentiële kopers van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten, curators, bewindvoerders, beslagleggers, deurwaarders etc.) duidelijk is dat het eigendom van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten bij Devolt rust. Dit geldt eveneens in het geval waarin de Klant:

a.       in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend;

b.       de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend;

c.       ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering. Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of

d.       enig beslag op de goederen van de Klant is gelegd.

16.2     Zolang het eigendom van geleverde en/of geïnstalleerde Producten niet over is gegaan op de Klant, is het de Klant verboden de betreffende Producten te verkopen, te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven aan derden of op enige andere wijze te bezwaren.

16.3     Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Devolt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

16.4     Indien Devolt het eigendomsvoorbehoud niet kan uitoefenen door zaakvorming, vermenging of natrekking, is de klant verplicht om de nieuwgevormde zaken te verpanden aan Devolt.

16.5     In geval van schending door de Klant van haar verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 16 van deze algemene voorwaarden, zal de klant een boete verschuldigd zijn aan Devolt. De hoogte van de boete zal 10% per dag bedragen van het bedrag dat de Klant aan Devolt verschuldigd is. Devolt behoudt zich tevens het recht voor om haar verdere rechten uit dit artikel 16 van deze algemene voorwaarden te doen gelden.

16.6     Devolt behoudt zich het recht voor de geleverde en/of geïnstalleerde Producten op elk moment terug te nemen indien de Klant niet aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voldoet.  

Artikel 17 | Overdracht aan een derde, rechtsmacht en toepasselijk recht

17.1       Devolt is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

17.2      Op alle overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil dat ontstaat uit of in verband met de Overeenkomst, zullen partijen eerst proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Indien het geschil niet opgelost kan worden in onderling overleg, is uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Utrecht in eerste aanleg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Datum laatste wijziging: 06-03-2023

Doe de gratis dakcheck!

Check of jouw dak geschikt is!
Doe de gratis dakcheck in 60 seconden geregeld.
Let's go
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.